Πολιτική απορρήτου της www.νεονκάκτους.γρ
Αυτή η ιστοσελίδα συλλέγει συγκεκριμένα δεδομένα από τους χρήστες της.
Ιδιοκτήτης και ελεγκτής δεδομένων
Neon Kactus Ltd
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας κατόχου: info@neonkactus.gr

Τύποι συλλεγόμενων δεδομένων
Μεταξύ των τύπων Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγει αυτή η ιστοσελίδα, από μόνη της ή μέσω τρίτων, υπάρχουν: Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση email, Cookies και Δεδομένα χρήσης.

Πλήρεις λεπτομέρειες για κάθε τύπο προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται παρέχονται στις ειδικές ενότητες αυτής της πολιτικής απορρήτου ή από συγκεκριμένα κείμενα επεξηγήσεων που εμφανίζονται πριν από τη συλλογή δεδομένων.
Τα Προσωπικά Δεδομένα ενδέχεται να παρέχονται ελεύθερα από τον Χρήστη ή, σε περίπτωση Δεδομένων Χρήσης, να συλλέγονται αυτόματα κατά τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα Δεδομένα που ζητούνται από αυτήν την ιστοσελίδα είναι υποχρεωτικά και η μη παροχή αυτών των Δεδομένων ενδέχεται να καθιστά αδύνατη την παροχή των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Σε περιπτώσεις όπου η ιστοσελίδα δηλώνει συγκεκριμένα ότι ορισμένα δεδομένα δεν είναι υποχρεωτικά, οι χρήστες είναι ελεύθεροι να μην μοιράζονται αυτά τα δεδομένα χωρίς συνέπειες στη λειτουργία της ιστοσελίδας.

Οι χρήστες που δεν είναι σίγουροι για τα ποια προσωπικά δεδομένα είναι υποχρεωτικά να επικοινωνούν με τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας.
Οποιαδήποτε χρήση των Cookies – ή άλλων εργαλείων παρακολούθησης – από αυτήν την ιστοσελίδα ή από τους κατόχους υπηρεσιών τρίτων που αναφέρεται από αυτήν την ιστοσελίδα εξυπηρετεί το σκοπό της παροχής των υπηρεσιών της, επιπλέον των άλλων σκοπών που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο και στην Πολιτική Cookies, εάν υπάρχει.
Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τυχόν Προσωπικά Δεδομένα τρίτων που αποκτώνται, δημοσιεύονται ή κοινοποιούνται μέσω αυτής της ιστοσελίδας και επιβεβαιώνουν ότι έχουν τη συγκατάθεση του τρίτου να παρέχουν τα Δεδομένα στον Κάτοχο.

Τρόπος και τόπος επεξεργασίας των δεδομένων
Μέθοδοι επεξεργασίας
Ο Κάτοχος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης, τροποποίησης ή μη εξουσιοδοτημένης καταστροφής των Δεδομένων.

Η επεξεργασία δεδομένων χρησιμοποιεί οργανικούς υπολογιστές ή / και εργαλεία με δυνατότητα πληροφορικής, ακολουθώντας τις διαδικασίες και τρόπους που σχετίζονται αυστηρά με τους σκοπούς που υποδεικνύονται. Εκτός από τον Κάτοχο, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα Δεδομένα ενδέχεται να είναι προσβάσιμα σε ορισμένους τύπους υπευθύνων, που εμπλέκονται στη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας (διαχείριση, πώληση, μάρκετινγκ, νομική, διαχείριση συστήματος) ή εξωτερικά μέρη (όπως τρίτοι παρόχοι τεχνικών υπηρεσιών, μεταφορές Γραφίας, πάροχοι φιλοξενίας, εταιρείες πληροφορικής, πρακτορεία επικοινωνιών) που είναι απαραίτητο, ως επεξεργασία δεδομένων από τον κάτοχο. Η ενημερωμένη λίστα αυτών των μερών μπορεί να ζητηθεί από τον Ιδιοκτήτη ανά πάσα στιγμή.

Νομική βάση της επεξεργασίας
Ο Κάτοχος μπορεί να επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα που σχετίζονται με Χρήστες εάν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:
Οι χρήστες έχουν τη συγκατάθεσή τους για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς. Σημείωση: Σύμφωνα με ορισμένες νομοθεσίες, ο Κάτοχος μπορεί να επιτρέπεται να επεκταθεί Προσωπικά Δεδομένα έως και ο Χρήστης αντιταχθεί σε αυτήν την επεξεργασία («εξαίρεση»), χωρίς να χρειάζεται να βασίζεται στη συγκατάθεση ή σε άλλη από τις άλλες νομικές βάσεις. Αυτό, ωστόσο, δεν ισχύει, όταν η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.
Η παροχή Δεδομένων είναι περιορισμένη για την εκτέλεση μιας συμφωνίας με τον Χρήστη ή / για τυχόν προσυμφωνημένες και υποδομές αυτής.
η επεξεργασία είναι μια επεξεργασία για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται ο Κάτοχος.
η επεξεργασία σχετίζεται με μια εργασία που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση άσκησης εξουσίας που ανήκει στον Κάτοχο.
Η επεξεργασία είναι για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει ο Ιδιοκτήτης ή τρίτος.
Σε κάθε περίπτωση, ο Ιδιοκτήτης θα βοηθήσει ευχαρίστως να αποθαρρύνει τη συγκεκριμένη νομική βάση που ισχύει για την επεξεργασία, και ιδίως εάν η παροχή Προσωπικών Δεδομένων είναι μια νομική ή συμβατική απαίτηση ή μια απαίτηση για τη σύναψη σύμβασης.

Θέση
Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στα γραφεία λειτουργίας του Ιδιοκτήτη και σε άλλο μέρος όπου βρίσκονται τα μέρη που εμπλέκονται στην επεξεργασία.

Ανάλογα με την τοποθεσία του Χρήστη, οι μεταφορές δεδομένων ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη μεταφορά των Δεδομένων του Χρήστη σε χώρα διαφορετική από τη δική τους. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τόπο επεξεργασίας αυτών των μεταφερόμενων δεδομένων, οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν την ενότητα που περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Οι χρήστες έχουν επίσης το δικαίωμα να μάθουν για τη νομική βάση της μεταφοράς δεδομένων σε χώρα εκτός της ΕΕ ή σε οποιονδήποτε διεθνή οργανισμό δημοσίου διεθνούς δικαίου ή που έχει συσταθεί από δύο ή περισσότερες χώρες, όπως ο ΟΗΕ, και για τα μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί από τον Κάτοχο για την προστασία των Δεδομένων του.

Οι χρήστες μπορούν να μάθουν περισσότερα ελέγχοντας τις σχετικές ενότητες αυτού του εγγράφου ή ρωτώντας τον κάτοχο χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται στην ενότητα επικοινωνίας.

Χρόνος κατακράτησης
Τα Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται όσο διάστημα χρειάζονται από τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί.
Επομένως:
Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται για σκοπούς που σχετίζονται με την εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ του Ιδιοκτήτη και του Χρήστη διατηρούνται έως την ολοκλήρωση αυτής της σύμβασης.
Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων του Ιδιοκτήτη διατηρούνται για όσο διάστημα χρειάζονται για την εκπλήρωση αυτών των σκοπών. Οι χρήστες μπορούν να βρουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα νόμιμα συμφέροντα που επιδιώκουν ο Κάτοχος στις σχετικές ενότητες αυτού του εγγράφου ή επικοινωνώντας με τον Κάτοχο.
Ο Κάτοχος μπορεί να έχει τη δυνατότητα να διατηρεί Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ούτε ο Χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για τέτοια επεξεργασία, αρκεί να μην αποσυρθεί αυτή η συγκατάθεση. Επιπλέον, ο Ιδιοκτήτης ενδέχεται να υποχρεωθεί να διατηρήσει Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που δεν χρειάζεται για να πράξει για την εκτέλεση νομικής υποχρέωσης ή κατόπιν εντολής αρχής.

Μόλις λήξει η περίοδος διατήρησης, τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται. Επομένως, το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων δεν μπορούν να επιβληθούν μετά τη λήξη της διατήρησης της περιόδου.

Οι σκοποί της επεξεργασίας
Τα δεμένα που ανήκουν στον Χρήστη συλλέγονται για να παρέχει τις Υπηρεσίες του Κάτοχο, καθώς και για τους ακόλουθους σκοπούς: Επικοινωνία με το Χρήστη, Analytics, Διαχείριση πληρωμών, Στόχευση επαναληπτικού μάρκετινγκ και συμπεριφοράς, διαχείριση επαφών και αποστολή μηνυμάτων και υπηρεσιών και φιλοξενία.
Οι χρήστες δεν μπορούν να βρουν περαιτέρω λεπτομερείς πληροφορίες για τέτοιους σκοπούς επεξεργασίας και για τα συγκεκριμένα Προσωπικά Δεδομένα που αναφέρονται για κάθε σκοπό στις αντίστοιχες ενότητες αυτού του εγγράφου.
Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
Τα Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται για τους ακόλουθους σκοπούς και τις πρόσθετες υπηρεσίες:
Ανάλυση
Οι υπηρεσίες που περιέχονται σε αυτήν την ενότητα στο Κάτοχο να παρακολουθεί και να αναλύει την κυκλοφορία του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παρακολουθεί τη συμπεριφορά του χρήστη.
Google Ανάλυση (Google Inc.)
Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google Inc. (“Google”). Η Google τα Δεδομένα που συλλέγονται για να παρακολουθεί και να εξετάζει τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, για να προετοιμάζει αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητές της και να τις κοινοποιεί σε άλλες υπηρεσίες της Google.
Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που συλλέγονται για να προσαρμόσει τα συμφραζόμενα και να εξατομικεύσει τις διαφημίσεις του δικού της διαφημιστικού δικτύου.
Συλλογή προσωπικών δεδομένων: Δεδομένα cookie και χρήσης.
Τόπος Επεξεργασίας: Ελλάδα – Πολιτική απορρήτου – Εξαίρεση.
Παρακολούθηση μετατροπών του Google AdWords (Google Inc.)
Η χρήση των μαθητών του Google AdWords είναι ο ίδιος κάθε φορά που υπάρχει κάθε φορά από την Google Inc. και απαιτήθηκε από το χρόνο που έπρεπε να κάνουμε στο Google AdWords με τις λεπτομέρειες που έπρεπε να κάνω σε κάθε φορά που είμαι.
Συλλογή προσωπικών δεδομένων: Δεδομένα cookie και χρήσης.
Τόπος Επεξεργασίας: Ελλάδα – Πολιτική απορρήτου.
Διαχειριστής ετικετών Google (Google)
Ο Διαχειριστής ετικετών Η Google είναι μια υπηρεσία ανάλυσης που παρέχεται από την Google, Inc.
Συλλογή προσωπικών δεδομένων: Δεδομένα cookie και χρήσης.
Τόπος Επεξεργασίας: Ελλάδα – Πολιτική απορρήτου.
Παρακολούθηση μετατροπών Facebook (Facebook, Inc.)
Η παρακολούθηση των μετατροπών του Facebook είναι μια υπηρεσία ανάλυσης που παρέχεται από την Facebook, Inc. που συνδέει δεδομένα από το διαφημιστικό δίκτυο Facebook με ενέργειες που εκτελούνται σε αυτήν την ιστοσελίδα.
Συλλογή προσωπικών δεδομένων: Δεδομένα cookie και χρήσης.
Τόπος Επεξεργασίας: Ελλάδα – Πολιτική απορρήτου.

Επικοινωνία με τον χρήστη
Φόρμα επικοινωνίας (Αυτή η αίτηση)
Συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας με τα Δεδομένα του, ο Χρήστης εξηγεί αυτήν την ιστοσελίδα να χρησιμοποιήσει αυτές τις λεπτομέρειες για να απαντήσει σε αιτήματα για πληροφορίες, αποσπάσματα ή άλλο είδος αιτήματος όπως υποδεικνύεται από την κεφαλίδα της φόρμας.
Συλλογή προσωπικών δεδομένων: διεύθυνση email, όνομα και επώνυμο.

Διαχείριση πληρωμών
Οι υπηρεσίες επεξεργασίας πληρωμών σε αυτήν την ιστοσελίδα να διεκπεραιώνει πληρωμές με πιστωτική κάρτα, τραπεζική μεταφορά ή με άλλα μέσα. Για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ασφάλεια, αυτή η ιστοσελίδα κοινοποιεί μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση της συναλλαγής με τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές που χειρίζονται τη συναλλαγή.
Ορισμένες από αυτές τις υπηρεσίες μπορούν επίσης να επιτρέψουν την αποστολή χρονικών μηνυμάτων στον Χρήστη, όπως ηλεκτρονικά μηνύματα που περιέχουν τιμολογία ή ειδοποιήσεις σχετικά με την πληρωμή.

Διαχείριση επαφών και αποστολή μηνυμάτων

Αυτός ο τύπος υπηρεσιών καθιστά δυνατή τη διαχείριση μιας βάσης δεδομένων επαφών email, επαφών τηλεφώνου ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείων επικοινωνίας για επικοινωνία με τον Χρήστη.
Αυτές οι υπηρεσίες ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα σχετικά με την ημερομηνία και την ώρα που το μήνυμα προβλήθηκε από τον Χρήστη, καθώς και όταν ο Χρήστης ταυτίστηκε μαζί του, όπως κάνοντας κλικ σε συνδέσμους που περιλαμβάνονται στο μήνυμα.
MailChimp (ο Ρουκέτα Επιστήμη Ομάδα, LLC.)
Το MailChimp είναι μια υπηρεσία διαχείρισης διευθύνσεων email και αποστολή μηνυμάτων που παρέχεται από την The Rocket Science Group, LLC.
Συλλογή προσωπικών δεδομένων: διεύθυνση email.
Τόπος Επεξεργασίας: Ελλάδα – Πολιτική απορρήτου.

Υπηρεσίες πλατφόρμας και φιλοξενία
Αυτές οι υπηρεσίες έχουν σκοπό να φιλοξενήσουν και να πραγματοποιήσουν βασικά στοιχεία αυτής της ιστοσελίδας, επιτρέποντας έτσι την παροχή αυτής της ιστοσελίδας μέσα από μια ενοποιημένη πλατφόρμα. Τέτοιες πλατφόρμες παρέχουν ένα ευρύ φάσμα εργαλείων στον Κάτοχο – π.χ. αναλυτικά στοιχεία, χρήστες, σχόλια, διαχείριση βάσεων δεδομένων, ηλεκτρονικό εμπόριο, επεξεργασία πληρωμών – που συνεπάγονται τη συλλογή και διαχείριση των Προσωπικών Δεδομένων. Ορισμένες από αυτές τις υπηρεσίες λειτουργούν μέσω γεωγραφικών κατανεμημένων διακομιστών, καθιστώντας δύσκολο τον προσδιορισμό της πραγματικής τοποθεσίας όπου αποθηκεύονται τα Προσωπικά Δεδομένα.

Επαναληπτικό μάρκετινγκ και στόχευση συμπεριφοράς
Αυτός ο τύπος υπηρεσιών επιτρέπει σε αυτήν την ιστοσελίδα και τους συνεργάτες της να ενημερώνουν, να βελτιστοποιούν και να προβάλλουν διαφημίσεις βάσει προηγούμενης χρήσης αυτής της ιστοσελίδας από τον Χρήστη.
Αυτή η δραστηριότητα εκτελείται παρακολουθώντας δεδομένα χρήσης και χρήση cookies, πληροφορίες που μεταφέρονται στους συνεργάτες που διαχειρίζονται τη δραστηριότητα επαναληπτικού μάρκετινγκ και στόχευσης.
Εκτός από την εξαίρεση που προσφέρεται από τις παρακάτω υπηρεσίες, ο Χρήστης μπορεί να εξακριβωθεί από τη χρήση cookie τρίτης υπηρεσίας, μεταβαίνοντας στο Σελίδα εξαίρεσης πρωτοβουλίας διαφήμισης δικτύου.
Επαναληπτικό μάρκετινγκ AdWords (Google Inc.)
Το επαναληπτικό μάρκετινγκ του AdWords είναι μια υπηρεσία επαναληπτικού μάρκετινγκ και στόχευσης συμπεριφοράς που παρέχεται από την Google Inc., η οποία συνδέει τη δραστηριότητα αυτής της ιστοσελίδας με το διαφημιστικό δίκτυο Adwords και το Doubleclick Cookies.
Συλλογή προσωπικών δεδομένων: Δεδομένα cookie και χρήσης.
Τόπος Επεξεργασίας: Ελλάδα – Πολιτική απορρήτου – Εξαίρεση.
Επαναληπτικό μάρκετινγκ μέσω του Google Ανάλυση για διαφημίσεις προβολής (Google Inc.)
Το Google Analytics για διαφημίσεις προβολής είναι μια υπηρεσία επαναληπτικού μάρκετινγκ και στόχευσης συμπεριφοράς που παρέχεται από την Google Inc., η οποία συνδέει τη δραστηριότητα παρακολούθησης που εκτελείται από το Google Analytics και τα Cookies της με το διαφημιστικό δίκτυο Adwords και το Doubleclick Cookies.
Συλλογή προσωπικών δεδομένων: Δεδομένα cookie και χρήσης.
Τόπος Επεξεργασίας: Ελλάδα – Πολιτική απορρήτου – Εξαίρεση.
Επαναληπτικό μάρκετινγκ Facebook (Facebook, Inc.)
Το επαναληπτικό αναπαρακετινγκ Facebook είναι κάθε φορά επαναληπτική χρήσηκετινγκ και βεβαιωθείτε ότι χρειάζεται να κάνετε από την Facebook, Inc., η κάθε φορά που βλέπω τη σελίδα της ιστοσελίδας με το περιεχόμενο που παρέχεται στο Facebook.
Συλλογή προσωπικών δεδομένων: Δεδομένα cookie και χρήσης.
Τόπος επεξεργασίας: Ηνωμένες Πολιτείες – Πολιτική απορρήτου – Εξαίρεση. Συμμετέχων στο Privacy Shield.

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα
Trustpilot
Είναι προς το νόμιμο επιχειρηματικό μας συμφέρον να συλλέγουμε κριτικές από τους πελάτες μας (είναι επιθυμούν να δίνουν τέτοιες πληροφορίες) έτσι ώστε να μπορούμε να κατανοήσουμε τα σχόλια σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας για να βελτιώσουμε την πάροδο του χρόνου και έτσι άλλοι πελάτες δεν μπορούν να δουν σχόλια για τα προϊόντα μας. Λαμβάνουμε πάντα τα συμφέροντά μας παράλληλα με τα δικαιώματα απορρήτου και φροντίζουμε να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα απορρήτου σας.
Πώληση αγαθών και υπηρεσίες στο Διαδίκτυο
Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται για να παρέχουν στις Χρηστικές υπηρεσίες ή για την πώληση αγαθών, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής και της πιθανής παράδοσης.
Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται για την ολοκλήρωση της πληρωμής ενδέχεται να περιλαμβάνουν την πιστωτική κάρτα, τον τραπεζικό λογαριασμό που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά ή άλλο μέσο πληρωμής που προβλέπεται. Το είδος των δεδομένων που συλλέγονται από αυτήν την ιστοσελίδα εξαρτάται από το σύστημα πληρωμών που χρησιμοποιείται.
Τα δικαιώματα των χρηστών
Οι χρήστες μπορούν να ασκήσουν ορισμένα δικαιώματα σχετικά με τα Δεδομένα τους που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Κάτοχο.
Συγκεκριμένα, οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να κάνουν τα εξής:
Ανάκληση της συγκατάθεσής τους ανά πάσα στιγμή. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους όταν έχουν προηγουμένως δώσει τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων τους.
Αντικείμενο στην επεξεργασία των δεδομένων τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία των Δεδομένων τους εάν η επεξεργασία του σε νομική βάση εκτός από τη συγκατάθεση. Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στην ειδική ενότητα παρακάτω.
Αποκτήστε πρόσβαση στα δεδομένα τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να μάθουν εάν τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από το Κάτοχο, δεν αποκαλύπτονται σχετικά με ορισμένες πτυχές της επεξεργασίας και να λαμβάνουν ένα αντίγραφο των Δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία.
Επαληθεύστε και αναζητήστε διόρθωση. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να επαληθεύσουν την ακρίβεια των δεδομένων τους και να ζητήσουν να ενημερωθούν ή να διορθωθούν.
Περιορίστε την επεξεργασία των δεδομένων τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα, υπό ορισμένες συνθήκες, να περιορίσουν την επεξεργασία των δεδομένων τους. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Κάτοχος δεν θα επεξεργαστεί τα Δεδομένα του για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από την αποθήκευσή τους.
Διαγράψτε ή διαγράψτε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα, υπό ορισμένες συνθήκες, να λάβουν τη διαγραφή των δεδομένων τους από τον Κάτοχο.
Λάβετε τα δεδομένα τους και μεταφέρετε τα σε άλλο ελεγκτή. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν τα δεδομένα τους σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή και, εάν είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάζουν σε άλλο ελεγκτή χωρίς κανένα εμπόδιο. Αυτή η διάταξη ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένα μέσα και ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του Χρήστη, σε σύμβαση στην οποία ο Χρήστης είναι μέρος ή σε προσυμβατικές εργασίες αυτού.
Υποβάλετε παράπονο. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν απόφαση ενώπιον της αρμόδιας αρχής προστασίας δεδομένων.
Λεπτομέρειες σχετικά με το δικαίωμα ένστασης στην επεξεργασία
Όταν τα Προσωπικά Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για δημόσιο συμφέρον, κατά την άσκηση πρακτικών αρχών που ανήκουν στον Κάτοχο ή για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκουν ο Κάτοχος, οι Χρήστες μπορούν να αντιταχθούν σε αυτήν την επεξεργασία παρέχοντας έναν λόγο σχετικό με την ιδιαίτερη κατάστασή τους. : αιτιολογήστε την αντίρρηση.
Οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν ότι, ωστόσο, σε περίπτωση επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, μπορούν να αντιταχθούν σε αυτήν την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή, χωρίς να παρέχουν καμία αιτιολόγηση. Για να μάθετε, εάν ο Κάτοχος επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, οι Χρήστες μπορούν να ανατρέξουν στις σχετικές ενότητες αυτού του εγγράφου.
Πώς να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα
Οποιαδήποτε αιτήματα για άσκηση δικαιωμάτων οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στον Κάτοχο μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται σε αυτό το έγγραφο. Αυτά τα αιτήματα μπορούν να ασκηθούν δωρεάν και θα αντιμετωπιστούν από τον Ιδιοκτήτη το συντομότερο δυνατό και πάντα μέσα σε έναν μήνα.

Πολιτική κουλουράκι
Αυτή η ιστοσελίδα για Cookies. Για να μάθετε περισσότερα και για μια λεπτομερή ειδοποίηση για τα cookie, ο Χρήστης μπορεί να συμβουλευτεί το Πολιτική μπισκόταμικρό.

Εγγραφείτε για απενεργοποίηση 10%